Osoba zainteresowana zamieszkaniem w DPS dla Kombatantów winna:

- posiadać stałe źródło utrzymania: emeryturę, rentę rodzinną lub rentę socjalną lub zasiłek stały z pomocy społecznej

- mieć uprawnienia kombatanckie: być kombatantem, osobą represjonowaną, osobą uprawnioną tzn. być współmałżonkiem żyjącego lub nieżyjącego kombatanta lub

- posiadać uprawnienia do zamieszkania z tytułu niesprawności fizycznej

Od 2004 roku przyjmujemy również osoby bez uprawnień kombatanckich – w miarę posiadanych miejsc.

Osoba zainteresowana skierowaniem do DPS, winna zwrócić się do pracownika socjalnego w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania. Obecnie pracownicy socjalni swoje siedziby mają także przy przychodniach rejonowych.

Pracownik socjalny, który zajmuje się problemami społecznymi i zdrowotnymi mieszkańców zamieszkujących przy danej ulicy czy w danej miejscowości, skompletuje dokumenty i przekaże je drogą służbową do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Po wydaniu decyzji kierującej przez MOPS w Rzeszowie i przekazaniu dokumentów do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów , osoba zainteresowana zostaje o tym fakcie powiadomiona przez nas i oczekuje na informację o terminie przyjęcia.

Aktualnie okres oczekiwania na przyjęcie do naszego Domu wynosi do 2 tygodni.

Przykłady naliczania opłat za pobyt w DPS dla Kombatantów w Rzeszowie